MILJØPROFIL

Hos Colour Compagniet A/S har miljøet høj prioritet. Vi arbejder aktivt for at sikre et optimalt arbejdsmiljø og for at mindske miljøpåvirkningerne.

Vi lægger vægt på at vore medarbejdere har de bedste betingelser og sikkerhed i forbindelse med arbejdet. Der arbejdes ud fra klare retningslinjer for anvendelse af sikkerhedsudstyr, håndtering af kemikalier og affald samt nedbringelse af energiforbruget.

Vi overholder gældende miljølovgivning, forebygger forurening og reducerer fortsat virksomhedens miljøbelastning ved at anvende mindre miljøbelastende processer og materialer, hvis der ikke er forhold af økonomisk, kvalitetsmæssig eller teknisk art, der forhindrer det.

 Hos Colour Compagniet A/S har vi de nødvendige miljøgodkendelser efter gældende regler.
 
Der foreligger en miljøgodkendelse fra Herning Kommune, Teknik & Miljø med følgende konklusion:
”Virksomhedens listebetegnelse er E 9: Virksomhed, der foretager overfladebehandling af træ med en kapacitet til forbrug af organiske opløsningsmidler på mere end 6 kg. pr. time. Under normale driftsforhold er de væsentligste påvirkninger af miljøet udledning af træstøv fra træbearbejdningen og udledning af organiske opløsningsmidler fra lakering. Langt hovedparten af det frembragte træstøv filtreres fra ventilationsluften i et posefilter, og opløsningsmidlerne udsendes med ventilationsluften fra et eksisterende 20 m højt afkast, hvorved de opblandes med udeluften, således at de ikke vil genere eller være sundhedsfarlige for de omkringboende. Fra produktionsanlæg udledes intet spildevand, og støjen fra virksomheden og fra transporten til og fra virksomheden skønnes ikke at give anledning til gener for de omkringboende. Farligt affald fra virksomheden bortskaffes til den kommunale montagestation.”

This page load time was 0.043 seconds
Designed by TinX/dk - www.tinx.dk